Home » Shanghai Dreams

Shanghai Dreams

Shanghai Dreams

Shanghai Dreams English subtitles

Ratings: 7 | Runtime: 123 minGenre: Drama Year: 2005
Starring: Yuanyuan Gao / Bin Li / Hao Qin / Yang Tang